• 24 May 2022
  10:00 - 12:00

  Webinar Poland: Boosting adaptation to climate change: National and EU level knowledge and tools


  (online)
  Organiser: Covenant of Mayors office

  English below

  ***

  Wspieranie procesu adaptacji do zmian klimatu: Wiedza na szczeblu krajowym i unijnym oraz narzędzia dla Polski

  Webinarium, współorganizowane z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w Polsce, oferuje przegląd dostępnej wiedzy na temat adaptacji, wskazówek i narzędzi na poziomie krajowym i unijnym, w tym danych klimatycznych, narzędzi wspierających adaptację w miastach oraz studiów przypadku. Webinarium zawiera również refleksję nad tym, jak wykorzystywane są dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy uzupełnić na poziomie unijnym i krajowym.

  Adresatami/adresatkami webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy/użytkowniczki i informatorzy/informatorki z Climate-ADAPT w Polsce, tj. decydenci rządowi/decydentki rządowe oraz organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań adaptacyjnych do zmian klimatu na wszystkich poziomach zarządzania w Polsce. Ponadto, do udziału w webinarium zapraszamy wszystkie zainteresowane strony zaangażowane w adaptację do zmian klimatu w Polsce (w tym przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, specjalistówi innych zainteresowanych obywateli).

  Szczegółowe informacje o webinarium, rejestracji, dane kontaktowe w razie dalszych pytań oraz politykę prywatności można znaleźć na stronach internetowych wydarzenia w języku polskim lub angielskim na Climate-ADAPT.

  ***

  Co-organised with the Ministry of Climate and Environment in Poland, the webinar offers an overview of available adaptation knowledge, guidance, and tools at national and EU level platforms such as climate data, an urban adaptation support tool, and case studies. The webinar also provides a reflection on how the available information is being used and which knowledge gaps need to be addressed at EU and the country level.

  The target audience of the webinar are current and potential new users and information providers of Climate-ADAPT in Poland, i.e., governmental decision-makers as well as the organisations supporting them in the development, implementation, and evaluation of climate change adaptation strategies, plans and actions at all governance levels in Poland. Beyond that, all other actors involved in adaptation to climate change in Poland are welcome to participate in the webinar (including businesses and non-governmental organisations, practitioners, and other interested citizens).

  For detailed information about the webinar, the registration, contact details for further questions as well as the privacy policy, please visit the event websites in Polish or English language on Climate-ADAPT.